Skocz do zawartości
Godziny otwarcia: 24.06.2024
800 - 1900
  • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie

    CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie wraz z filiami w Kole, Słupcy i Turku zaprasza do odwidzenia Biblioteki. W zbio­rach po­sia­da­my li­te­ra­tu­rę z za­kre­su pe­da­go­gi­ki, psy­cho­lo­gii i so­cjo­lo­gii. Li­te­ra­tu­rę na­uko­wą, popularnona­uko­wą, li­te­ra­tu­rę pięk­ną w tym be­le­try­sty­kę oraz du­ży wy­bór cza­so­pism pe­da­go­gicz­nych, psy­cho­lo­gicz­nych i oświa­to­wych.

    Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie

Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności
Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie. 

Czytaj więcej

Wsparcie zaklęte w słowach - spotkanie Sieci współpracy

Zapraszamy na pierwsze w roku szkolnym 2023/2024 spotkanie "Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z Konina i powiatu konińskiego". Spotkanie w formie warsztatów biblioterapeutycznych organizujemy wspólnie z Konińskim Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Czytaj więcej
Projekt - ekologia

Projekt - ekologia

ekologia, ekologia, ekologia,ekologia, ekologia, ekologia,ekologia, ekologia, ekologia,ekologia, ekologia, ekologia,ekologia, ekologia, ekologia,ekologia, ekologia, ekologia,ekologia, ekologia, ekologia,ekologia, ekologia, ekologia,ekologia, ekologia, ekologia,ekologia, ekologia, ekologia,ekologia, ekologia, ekologia,ekologia, ekologia, ekologia,

Czytaj więcej

Agnieszka Lewandowska

Nad Niemnem - stary film   Blaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa blaaa blaaa bla bla mhdfbdkgbgdkjbvdskhvdlknvlzdkjhgzdlkbndzfbhkdjfb jfgvbdsjgdfghsdkvbksdfhskdjbvksjdbgkjsdbvksdjbvkj

Czytaj więcej

Kalendarz

W najbliższym okresie nie organizujemy wydarzeń
Zobacz wszystkie aktualności